SELMA CASTELL, Sergi, «Anàlisi històric de ‘evolució urbana i de les formes de parcel· lari domèstic als ravals mudèjars d’Onda i de Sogorb (Castelló)», Millars, XVI, 1993, pp. 127-149.

Nº Registro: 70931

Año: 1993

Descriptores:

  • Sin clasificación específica