SOTO I COMPANY, Ricard, «Mesquites urbanes i mesquites rurals a Mayûrqa. Estudi documental i problemas d’interpretació», Bolletí de la Societat Arqueòlogica Luliana, XXXVII, Palma de Mallorca,...

Nº Registro: 59272

Año: 1979

Descriptores:

  • Sin clasificación específica