FERRANDO, Ignacio, «Al-Maqaamaat al-luzuumiyya li-Abii Taahir al-Saraqustii wa suduur tarjama la-haa ilà al-luga al-isbaaniyya», Majallat al-diraasaat al-andalusuyya fii Tuunis, n.º 27, 2002, pp. ...

Nº Registro: 47697

Año: 2002

Descriptores:

  • Sin clasificación específica