«El TRACTAT de Capdepera de 17 de juny de 1231 entre Jaume II i Abu Abd Allah b. Muhammad de Manurqa. Sobre la funció social i política dels fuqaha’», Boletín de la Sociedad Arqueológica Lulia...

Nº Registro: 38183

Año: 1231

Descriptores:

  • Sin clasificación específica